Časté otázky (FAQ)


 1. Čo je Posolstvo Grálu?
 2. Kto zodpovedá za vydávanie Posolstva Grálu?
 3. Čo je to Svätý Grál?
 4. Ktoré sú „Zákony Stvorenia“ spomínané v Posolstve Grálu?
 5. Aký je zmysel života?
 6. Čo je to „spečatenie“? Kto sú „spečatení“? Kto sú „nositelia kríža“?
 7. Čo je Kruh Grálu?
 8. Ako prebieha „pobožnosť“?
 9. Môže sa pobožnosti zúčastniť každý, aj keď nie je čitateľom Posolstva Grálu?
 10. Aké sú ciele Hnutie Grálu?
 11. Kto v Hnutí Grálu nesie zodpovednosť?
 12. Je tu ešte druhé medzinárodné Hnutie Grálu?


1. Čo je Posolstvo Grálu?

„Posolstvo Grálu“ je podtitul knihy „Vo svetle Pravdy“, trojzväzkovej zbierky prednášok, ktoré presvedčivo odpovedajú na svetonázorové otázky a vysvetľujú výstavbu stvorenia jasným a zrozumiteľným spôsobom.

Autorom diela je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875 – 1941). Posolstvo Grálu sa obracia priamo k jednotlivcovi, bez ohľadu na jeho náboženské vyznanie, a ukazuje mu cestu k poznaniu Boha, sveta a seba samého.

2. Kto zodpovedá za vydávanie Posolstva Grálu?

Nezisková organizácia Stiftung Gralsbotschaft (Grail Message Foundation) v nemeckom Stuttgarte. Bola založená v roku 1950 z iniciatívy Márie Bernhardt, vdovy po Oskarovi Ersntovi Bernhardtovi ( Abd-ru-shin ), aby zabezpečila globálne šírenie Posolstva Grálu.

Dňa 26. Decembra 1988 Irmingard Berhardt ako posledný vlastník autorských práv na Posolstvo Grálu „Vo svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina osobne vyhlásila, že aj po vypršaní platnosti autorských práv, Posolstvo Grálu vo všetkých jeho vydaniach musí zostať v spravovaní organizácie Stiftung Gralsbotschaft.

A preto potvrdila Abd-ru-shinovu požiadavku z roku 1931, podľa ktorej vydávanie a distribúcia Posolstva Grálu musí zostať v jedinej vedúcej ruke. Touto „vedúcou rukou“ je Stiftung Gralsbotschaft.

Tieto záväzné pokyny sa prísne dodržiavajú v rámci medzinárodného Hnutia Grálu.

V roku 1990 sa Stiftung Gralsbotschaft stal, prostredníctvom dedičstva od Irmingard Bernhardt, držiteľom autorských práv na vydávanie všetkých písomností od Abd-ru-shina, teda aj Posolstva Grálu „Vo svetle Pravdy“.

3. Čo je to Svätý Grál?

Jeho skutočnú existenciu potvrdil a vysvetlil Abd-ru-shin v Posolstve Grálu.

Aby človek pochopil tieto vysvetlenia, mal by sa oboznámiť s myšlienkou, že nielen na Zemi bolo všetko sformované, ale aj ďalej, vo vyšších než pozemských oblastiach, aj keď o niečo jemnejšie a svetlejšie, dalo by sa povedať viac éterickejšie.

Svätý Grál je kalich, ktorý sa nachádza v najvyššej úrovni Stvorenia, na hranici s Božským a tvorí spojenie medzi Bohom a Stvorením. Grál je bodom, kde sa premieňa sila vyžarujúca z Božského. Tak ako srdce umožňuje krvi pulzovať po tele, tak prúdi tvorivá sila raz do roka cez Svätý Grál do Stvorenia, na jeho posilnenie novou silou. Je to deň vyliatia sily!

Povedané obrazne: Svätý Grál je Bohom každoročne nanovo zásobované „Centrum sily Stvorenia“.

4. Ktoré sú „zákony stvorenia“ spomínané v Posolstve Grálu?

Posolstvo Grálu opisuje tri základné zákony stvorenia, ktoré sú základom všetkého diania. Sú to:
          1. zákon spätného pôsobenia
          2. zákon príťažlivosti rovnorodého
          3. zákon tiaže

5. Aký je zmysel života?

Obsiahnuť zmysel života nás vedie cestou poznania zákonov činných vo Stvorení, pretože sú výrazom Božej vôle.

Ktokoľvek všímavo ráta s účinkami Zákonov Stvorenia, bude sa rozhodovať tak, aby v ďalšom vývoji vyrástli len prospešné veci, čo bude takisto prospievať aj jemu.

V tomto zmysle sa môžeme rozvíjať do vedome zodpovedných osobností, ktoré sú si vedomé svojich povinností voči Stvoriteľovi a svojim blížnym, a ktoré tomu prispôsobili svoje myslenie, reč a konanie. Pokiaľ ctíme Stvoriteľa, nespôsobujeme škodu blížnemu alebo prírode a zachovávame si čisté myšlienky, dobro sa môže kúsok po kúsku všade rozvíjať.

Ak sa vážne usilujeme, zmysel života nám bude čoraz jasnejší: spočíva vo vedomom zažívaní Stvorenia a počúvania jeho vždy pomocných zákonitostí. A v tom nájdeme aj vytúženú radosť zo života.

Pre hlbšie pochopenie odporúčame prečítať si prednášku „Reč Pána“ z Posolstva Grálu, zväzok I, č. 34.

6. Čo je to „spečatenie“? Kto sú „spečatení“? Kto sú „nositelia kríža“?

Človek, ktorý hľadá pravdu, spozná ju v Posolstve Grálu a uznáva existenciu Stvoriteľa, môže byť na svoju prosbu spečatený počas niektorej zo slávností Grálu. Spečatením uzatvára novú zmluvu s Bohom.

Ako viditeľné znamenie potom dostáva kríž Grálu. Toto osobné rozhodnutie neviaže jednotlivca ani k Hnutiu Grálu, ani k ostatným spečateným osobám , ktoré sa v Hnutí Grálu nazývajú „nositelia kríža“.

7. Čo je Kruh Grálu?

V kruhoch Grálu sa stretávajú ľudia, ktorých základom životných postojov je kniha „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina.

Kruhy Grálu existujú v mnohých mestách mnohých krajín. Ich činnosť sa zakladá na dobrovoľnosti a je financovaná z darov. Každú nedeľu a vo zvláštnych slávnostných dňoch sa konajú hodiny spoločného uctievania Boha.

8. Ako prebieha „pobožnosť“?

Na pobožnosti sa číta vždy jedna prednáška z Posolstva Grálu, na ktorú nadväzuje modlitba. Pobožnosť je orámovaná hudbou a prebieha v kvetmi vyzdobených priestoroch, ktoré slúžia len tomuto účelu.

9. Môže sa pobožnosti zúčastniť každý, aj keď nie je čitateľom Posolstva Grálu?

Áno, určite. Ak sa chcete zúčastniť pobožnosti v niektorom z kruhov Grálu , ste srdečne vítaní. Obráťte sa, prosím na:

Hnutie Grálu na Slovensku
Email: kontakt@hnutiegralu.sk
Internet: hnutiegralu.sk

 

10. Aké sú ciele Hnutia Grálu?

Hnutie má svoje korene v 30-tych rokoch minulého storočia ako voľné združenie názorovo podobných ľudí, voľné spoločenstvo ľudských bytostí, ktoré chcú žiť v zmysle diela: : „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Nie je náboženským spoločenstvom v obvyklom zmysle, ani sektou, spolkom alebo niečím podobným. Posolstvo Grálu je nadkonfesijným dielom, ktoré sa obracia na jednotlivca hľadajúceho pravdu, bez ohľadu na to, ku ktorému vyznaniu sa hlási.

Hnutie Grálu nie je právna organizácia, ale spoločný názov pre duchovné úsilie šíriť poznanie obsiahnuté v Posolstve Grálu a aplikovať ho vo všetkých oblastiach života.

11. Kto v Hnutí Grálu nesie zodpovednosť?

Vedúci kruhov Grálu , vedúci Hnutia Grálu v jednotlivých krajinách a vedúci medzinárodného Hnutia Grálu spoločne podporujú a koordinujú činnosti v zmysle Posolstva Grálu, ako sú pobožnosti a slávnosti Grálu, ako aj prednášky, čítania, diskusné večery, semináre, akcie pre deti a mládež, umelecké výstavy, koncerty atď.

12. Je tu ešte druhé medzinárodné Hnutie Grálu?

Nie, je len jedno medzinárodné Hnutie Grálu, ktoré má svoje začiatky v časoch Abd-ru-shinovej činnosti a ktoré je svojím obsahom odovzdané Posolstvu Grálu. Po druhej svetovej vojne ho spočiatku viedla Mária Bernhardt, vdova po Oskarovi Ernstovi Bernhardtovi (Abd-ru-shin).

Teda medzinárodné Hnutie Grálu (internationale Gralsbewegung) by sa nemalo zamieňať so “spoločenstvom Internationale Gralsbewegung” (t.j. Medzinárodné Hnutie Grálu), ktoré pred niekoľkými rokmi založil súčasný majiteľ Osady Grálu na Vomperbergu. Boli snahy pomocou tohto spoločenstva súdnou cestou zakázať vedúcemu medzinárodného Hnutia Grálu používať názov “medzinárodné Hnutie Grálu”.

Tento plán zlyhal na všetkých úrovniach súdnictva. Rakúsky Najvyšší súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutia Landesgerichtu (t.j. Obvodného súdu) v Innsbrucku a Oberlandesgerichtu (t.j. Vyššieho Regionálneho súdu) v Innsbrucku.

Spoločenstvo medzinárodné Hnutie Grálu, existujúce už viac než 70 rokov, nemá nič spoločné s vyššie menovanou spoločnosťou, ani s takzvaným „Gralswerk“ (Dielo Grálu).

Viac informácií získate v dokumente: overený preklad rozhodnutia najvyššieho súdneho dvora s poznámkami zo stránky eurolawyer.at.