Časté otázky (FAQ)

  1. Čo je Posolstvo Grálu?
  2. Kto zodpovedá za vydávanie Posolstva Grálu?
  3. Čo je Kruh Grálu?
  4. Aké sú úmysly a ciele Hnutie Grálu?
  5. Je tu ešte druhé medzinárodné Hnutie Grálu?
  6. Kto v Hnutí Grálu nesie zodpovednosť?
  7. Čo je to „spečatenie“? Kto sú „spečatení“? Kto sú „nositelia kríža“?
  8. Ktoré sú „zákony stvorenia“ spomínané v Posolstve Grálu?
  9. Ako prebieha „pobožnosť“?
  10. Môže sa pobožnosti zúčastniť každý, aj keď nie je čitateľom Posolstva Grálu?


1. Čo je Posolstvo Grálu?

„Posolstvo Grálu“ je podtitul knihy „Vo svetle Pravdy“, trojzväzkovej zbierky prednášok, ktoré presvedčivo odpovedajú na svetonázorové otázky a vysvetľujú výstavbu stvorenia jasným a zrozumiteľným spôsobom.

Autorom diela je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875 – 1941). Posolstvo Grálu sa obracia priamo k jednotlivcovi, bez ohľadu na jeho náboženské vyznanie, a ukazuje mu cestu k poznaniu Boha, sveta a seba samého.

2. Kto zodpovedá za vydávanie Posolstva Grálu?

Nezisková organizácia Stiftung Gralsbotschaft (Grail Message Foundation) v nemeckom Stuttgarte. Bola založená v roku 1951 z iniciatívy Márie Bernhardt, vdovy po Oskarovi Ersntovi Bernhardtovi ( Abd-ru-shin ), aby zabezpečila globálne šírenie Posolstva Grálu.

Dňa 26. Decembra 1988 Irmingard Berhardt ako posledný vlastník autorských práv na Posolstvo Grálu „Vo svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina osobne vyhlásila, že aj po vypršaní platnosti autorských práv, Posolstvo Grálu vo všetkých jeho vydaniach musí zostať v spravovaní organizácie Stiftung Gralsbotschaft.

A preto potvrdila Abd-ru-shinovu požiadavku z roku 1931, podľa ktorej vydávanie a distribúcia Posolstva Grálu musí zostať v jedinej vedúcej ruke. Touto „vedúcou rukou“ je Stiftung Gralsbotschaft.

Tieto záväzné pokyny sa prísne dodržiavajú v rámci medzinárodného Hnutia Grálu.

V roku 1990 sa Stiftung Gralsbotschaft stal, prostredníctvom dedičstva od Irmingard Bernhardt, držiteľom autorských práv na vydávanie všetkých písomností od Abd-ru-shina, teda aj Posolstva Grálu „Vo svetle Pravdy“.

3. Čo je Kruh Grálu?

V kruhoch Grálu sa stretávajú ľudia, ktorých základom životných postojov je kniha „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina.

Kruhy Grálu existujú v mnohých mestách mnohých krajín. Ich činnosť sa zakladá na dobrovoľnosti a je financovaná z darov. Každú nedeľu a vo zvláštnych slávnostných dňoch sa konajú hodiny spoločného uctievania Boha.

4. Aké sú ciele Hnutia Grálu?

Hnutie Grálu vzniklo po druhej svetovej vojne a považuje sa za voľné svetonázorové spoločenstvo ľudí, ktorí chcú žiť v zmysle knihy: „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Nie je náboženským spoločenstvom v obvyklom zmysle, ani sektou, spolkom alebo niečím podobným. Posolstvo Grálu je nadkonfesijným dielom, ktoré sa obracia na jednotlivca hľadajúceho pravdu, bez ohľadu na to, ku ktorému vyznaniu sa hlási.

Hnutie Grálu nie je právna organizácia, ale spoločný názov pre duchovné úsilie šíriť poznanie obsiahnuté v Posolstve Grálu a aplikovať ho vo všetkých oblastiach života.

5. Je tu ešte druhé medzinárodné Hnutie Grálu?

Nie, je len jedno medzinárodné Hnutie Grálu, ktoré má svoje začiatky v časoch Abd-ru-shinovej činnosti a ktoré je svojím obsahom odovzdané Posolstvu Grálu. Po druhej svetovej vojne ho spočiatku viedla Mária Bernhardt, vdova po Oskarovi Ernstovi Bernhardtovi (Abd-ru-shin).

Teda medzinárodné Hnutie Grálu (internationale Gralsbewegung) by sa nemalo zamieňať so spoločenstvom “Internationale Gralsbewegung” (t.j. Medzinárodné Hnutie Grálu), ktoré pred niekoľkými rokmi založil súčasný majiteľ Osady Grálu na Vomperbergu. Boli snahy pomocou tohto spoločenstva súdnou cestou zakázať vedúcemu medzinárodného Hnutia Grálu používať názov “medzinárodné Hnutie Grálu”.

Tento plán zlyhal na všetkých úrovniach súdnictva. Rakúsky Najvyšší súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutia Landesgerichtu (t.j. Obvodného súdu) v Innsbrucku a Oberlandesgerichtu (t.j. Vyššieho Regionálneho súdu) v Innsbrucku.

Spoločenstvo medzinárodné Hnutie Grálu, existujúce už viac než 70 rokov, nemá nič spoločné s vyššie menovanou spoločnosťou.

Viac informácií na: eurolawyer.at (informácie v nemčine).

6. Kto v Hnutí Grálu nesie zodpovednosť?

Vedúci kruhov Grálu , vedúci Hnutia Grálu v jednotlivých krajinách a vedúci medzinárodného Hnutia Grálu spoločne podporujú a koordinujú činnosti v zmysle Posolstva Grálu, ako sú pobožnosti a slávnosti Grálu, ako aj prednášky, čítania, diskusné večery, semináre, akcie pre deti a mládež, umelecké výstavy, koncerty atď.

7. Čo je to „spečatenie“? Kto sú „spečatení“? Kto sú „nositelia kríža“?

Človek, ktorý hľadá pravdu, spozná ju v Posolstve Grálu a uznáva existenciu Stvoriteľa, môže byť na svoju prosbu spečatený počas niektorej zo slávností Grálu. Spečatením uzatvára novú zmluvu s Bohom.

Ako viditeľné znamenie potom dostáva kríž Grálu. Toto osobné rozhodnutie neviaže jednotlivca ani k Hnutiu Grálu, ani k ostatným spečateným osobám , ktoré sa v Hnutí Grálu nazývajú „nositelia kríža“.

8. Ktoré sú „zákony stvorenia“ spomínané v Posolstve Grálu?

Posolstvo Grálu opisuje tri základné zákony stvorenia, ktoré sú základom všetkého diania. Sú to:
          1. zákon spätného pôsobenia
          2. zákon príťažlivosti rovnorodého
          3. zákon tiaže

9. Ako prebieha „pobožnosť“?

Na pobožnosti sa číta vždy jedna prednáška z Posolstva Grálu, na ktorú nadväzuje modlitba. Pobožnosť je orámovaná hudbou a prebieha v kvetmi vyzdobených priestoroch, ktoré slúžia len tomuto účelu.

10. Môže sa pobožnosti zúčastniť každý, aj keď nie je čitateľom Posolstva Grálu?

Áno, určite. Ak sa chcete zúčastniť pobožnosti v niektorom z kruhov Grálu , ste srdečne vítaní. Obráťte sa, prosím na:

Medzinárodné Hnutie Grálu na Slovensku

Kontakt:
kontakt@hnutiegralu.sk