Hnutie Grálu

Abd-ru-shinovo Posolstvo Grálu sa obracia k jednotlivcovi, lebo len jednotlivec môže mať vlastnú snahu dôjsť k nevyhnutnému poznaniu. Sám autor knihy nezaložil novú cirkev, sektu alebo náboženstvo, ani nestál na čele podobného zoskupenia.

Keď sa Posolstvo začalo šíriť, čoskoro sa objavili ľudia, ktorí sa usilovali žiť v zmysle poznania stvorenia obsiahnutého v Posolstve Grálu. Od roku 1927 začali vznikať voľné združenia týchto ľudí, ktoré vytvorili korene Hnutia Grálu. Vždy, keď sa ľudia zhromaždia za účelom uskutočnenia určitých úloh, je dôležité, aby pri spoločnom pôsobení panoval súlad. To platilo, samozrejme, aj pre tieto združenia. V Československu vzniklo Hnutie Grálu spontánne v roku 1932, neskôr ho totalitné režimy opakovane zakazovali a v roku 1990 bolo znovu oficiálne obnovené z rozhodnutia slečny Irmingard Bernhardt, vtedajšej vedúcej osobnosti medzinárodného Hnutia Grálu.

Hnutie Grálu z právneho hľadiska nie je organizáciou, ale voľným spoločenstvom ľudí, ktorí prijali poznanie Posolstva Grálu a chcú podľa neho žiť vo všetkých oblastiach života.

K týmto snahám a vznikajúcim združeniam Abd-ru-shin v roku 1927 povedal:

„Aj keď radostne zdravím tieto združenia, napriek tomu ich nemôžem viesť, ani sa zúčastňovať ich činnosti. Takého konanie má totiž nakoniec vždy za následok viazanosť pre toho, okolo koho sa tieto záujmové skupiny sústredia.[…] Musím byť a zostať voľný v tom, čo mám povedať!“

Združovanie ľudí, ktorí vyznávajú poznanie obsiahnuté v Posolstve Grálu, tvorí základ a vonkajší rámec, ktorý umožňuje konať hodiny spoločného uctievania Boha (pobožnosti) a slávnosti Grálu.

Spolu s podporou šírenia Posolstva Grálu hlavnou úlohou Hnutia Grálu na Slovensku je zabezpečenie pobožností počas nedieľ a sviatkov pre spečatených stúpencov a pre čitateľov Posolstva, ktorí o to prejavia záujem. Pomyselný okruh pôsobnosti zahŕňa pobožnosti a slávnosti Grálu, podporu prednášok, diskusných večerov, seminárov, predčítaní, vydávanie literatúry, ďalej aktivity pre deti a mládež, výstavy, koncerty, atď. Toto všetko predstavuje činnosť Hnutia Grálu.

Táto podpora si, samozrejme, vyžaduje aj organizačnú štruktúru, ktorá sa však obmedzuje len na to najnutnejšie a môže sa zmysluplne meniť. Hnutie Grálu je na Slovensku rozčlenené do troch  kruhov Grálu   a prináleží k medzinárodnému Hnutiu Grálu. Hnutie Grálu je medzinárodné, pretože Posolstvo Grálu oslovuje ľudí bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo príslušnosť k národu či kultúre.

Úlohou vedúcich kruhov Grálu, rovnako tak ako vedúcich Hnutia Grálu v jednotlivých krajinách, je už spomenuté úsilie koordinovať a napomáhať jeho uskutočňovanie.

Jednotlivec nemá voči spoločenstvu nijaké povinnosti, ale ani žiadne zvláštne práva. Na prípadné členstvo v náboženských zoskupeniach alebo cirkvách sa nepýta. V súčasnosti žije na Slovensku okolo 400 spečatených osôb, ktoré sa usilujú o život v zmysle Posolstva Grálu. Okruh jeho čitateľov a stúpencov je však oveľa väčší.

Hnutie Grálu sa neprehlasuje za cirkev ani sektu, akákoľvek misijná činnosť mu je cudzia. Samotné Posolstvo Grálu sa obracia k jednotlivcovi, nabáda ho k vlastnému skúmaniu, k vlastnému osobnému presvedčeniu a nepožaduje združovanie sa s inými ľuďmi alebo zakladanie spoločenstiev. Súčasne sa však ukázalo, že stretávanie sa, zdieľanie skúseností, odpovedanie na otázky a spájanie síl môže byť užitočné pri vnútornom dozrievaní ľudí, cibrení postojov aj pri spoločnej práci. Preto existujeme.

Vlastné, osobné chápanie Posolstva je spojené so slobodnou vôľou človeka. Môže však byť aj príčinou rozdielnych postojov jeho čitateľov podľa ich odlišností. Hnutie Grálu má skúsenosť aj s malými skupinami ľudí, ktorí si k obsahu Posolstva Grálu pridali vlastné vymyslené alebo tzv. jasnovidne prijaté názory a dospeli až k výstrednému správaniu alebo ku konkurenčnému nepriateľstvu. Hnutie Grálu sa k nim nehlási, podporuje rýdze hodnoty vyjadrené v Posolstve Grálu a osobitú cestu vývoja každého jednotlivca.

* * *

Medzinárodné Hnutie Grálu vzniklo na Vomperbergu. Právnickou osobou je Spolok pre uskutočňovanie poznania Grálu od Abd-ru-shina, Vomperberg( Verein zur Verwirklichung des Gralswissens von Abd-ru-shin, Vomperberg) so sídlom vo Schwazi v Tirolsku.

Ak by ste sa radi dozvedeli viac o príčinách, prečo súčasná Osada Grálu na Vomperbergu, ktorej dôležitosť je zrejmá z Abd-ru-shinovho života a jeho činnosti, nemôže byť pozemským centrom Medzinárodného Hnutia Grálu, môžete získať ďalšie informácie na nižšie uvedených adresách alebo vyplnením kontaktného formuláru:

Medzinárodné Hnutie Grálu na Slovensku

Kontakt:
kontakt@hnutiegralu.sk