Hnutie Grálu

Hnutie Grálu je voľným spoločenstvom ľudí bez ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo príslušnosť k národu, či kultúre.

Tento pojem vyjadruje tiež snahy a aktivity smerujúce k sprostredkovaniu poznania čerpaného z diela VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU od Abd-ru-shina. Poznania, ktoré v sebe zahŕňa univerzálne hodnoty ako sú láska, dobro, spravodlivosť a múdrosť.

Z právneho hľadiska nie je organizáciou. Jednotlivec nemá voči spoločenstvu nijaké povinnosti a tiež nepožíva ani žiadne zvláštne práva. Na členstvo v náboženských zoskupeniach a cirkvách dotazovaný nie je.

Hnutie Grálu tvoria ľudia, ktorí zmienené poznanie prijali a snažia sa podľa neho žiť, teda uplatniť ho vo svojich životoch.

V súčasnosti žije vo svete mnoho ľudí, ktorí sa usilujú o život v zmysle Posolstva Grálu, medzi nimi je veľa ľudí spečatených. Posolstvo Grálu bolo preložené do dvadsiatich jazykov, je dostupné vo viac ako deväťdesiatich krajinách a celkové množstvo vydaní už presiahlo niekoľko miliónov.

Posolstvo Grálu sa obracia k jednotlivcovi, nabáda ho k vlastnému skúmaniu, k vlastnému osobnému presvedčeniu, lebo k skutočnému poznaniu pravdy môže dospieť len každý sám. Sám autor knihy neprináša nové náboženstvo, nezaložil novú cirkev, či sektu a ani nestál na čele takéhoto zoskupenia. Súčasne sa však ukázalo, že stretávanie sa a zdieľanie skúseností, môže byť pre ľudí užitočné.

Keď sa Posolstvo Grálu dostalo do povedomia verejnosti, čoskoro sa objavili ľudia, ktorí sa snažili žiť v súlade s poznaním v ňom obsiahnutom. Od roku 1927 začali vznikať voľné združenia týchto ľudí, ktoré vytvorili korene Hnutia Grálu.
K týmto snahám a vznikajúcim združeniam Abd-ru-shin v roku 1927 povedal:

„Aj keď radostne zdravím tieto združenia, napriek tomu ich nemôžem viesť, ani sa zúčastňovať ich činnosti. Takéto konanie má totiž nakoniec vždy za následok viazanosť pre toho, okolo koho sa tieto záujmové skupiny sústredia.[…] Musím byť a zostať voľný v tom, čo mám povedať!“

V Česku a na Slovensku sa začalo Hnutie Grálu prejavovať spontánne od roku 1932. Avšak v nasledujúcich obdobiach totalitné režimy opakovane týmto snahám a z nich vyplývajúcej činnosti, bránili. Aktivity Hnutia Grálu (najmä vydávanie literatúry a organizovanie pobožností) boli u nás znovu oficiálne obnovené až v roku 1990, z rozhodnutia slečny Irmingard Bernhardt, vtedajšej vedúcej osobnosti Medzinárodného Hnutia Grálu.

S cieľom sprostredkovať ľuďom možnosť zoznámiť sa s knižným dielom VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU od Abd-ru-shina, z dôvodu vydávania literatúry, organizovania prednášok, diskusných večerov, seminárov, výstav a koncertov, aktivít pre deti a mládež a tiež organizovania pobožností a slávností Grálu pre spečatených a čitateľov Posolstva Grálu, ktorí o to prejavia záujem, bolo v danom spoločensko-právnom prostredí potrebné vytvorenie vonkajšej formy Hnutia Grálu – právnickej osoby, ktorá by ho zastupovala navonok - vo vzťahu k štátu, médiám a iným osobám. Takouto právnickou osobou reprezentujúcou Medzinárodné Hnutie Grálu, je Spolok pre uskutočňovanie poznania Grálu od Abd-ru-shina, Vomperberg (Verein zur Verwirklichung des Gralswissens von Abd-ru-shin, Vomperberg) so sídlom vo Schwazi v Tirolsku. Hnutie Grálu v Slovenskej republike je v uvedenom zmysle zastupované Nadáciou Posolstva Grálu, pričom prináleží k Medzinárodnému Hnutiu Grálu. Na Slovensku je rozčlenené do štyroch kruhov Grálu.

Vlastné, osobné chápanie Posolstva Grálu je spojené so slobodnou vôľou človeka. Môže však byť aj príčinou rozdielnych postojov jeho čitateľov podľa ich odlišností. Existujú malé skupiny ľudí, ktorí si k obsahu Posolstva Grálu pridali vlastné, vymyslené, alebo tzv. jasnovidne prijaté názory a niekedy dospeli až k výstrednému správaniu. Hnutie Grálu sa od nich dištancuje, keďže vychádza čisto z hodnôt obsiahnutých v Posolstve Grálu a rešpektuje osobitú cestu vývoja každého jednotlivca.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, nás môžete kontaktovať vyplnením kontaktného formuláru, alebo na nižšie uvedenej adrese:

Medzinárodné Hnutie Grálu na Slovensku

Kontakt:
kontakt@hnutiegralu.sk