Pobožnosti a Slávnosti Grálu

Hodiny spoločného uctievania Boha slúžia ako zvláštna pomoc na vnútorné duchovné prežitie počas nedieľ a sviatkov. Vždy sa pri nich číta jedna prednáška z Posolstva Grálu, na ktorú nadväzuje modlitba. Pobožnosť je orámovaná hudbou a prebieha v kvetmi vyzdobených priestoroch, ktoré sú určené len na tento účel.

Mnohí hľadia na tieto krátke, spravidla nedeľné pobožnosti ako na vrchol uplynulého týždňa. V zásade sú prístupné všetkým, ktorí sa usilujú žiť podľa Posolstva Grálu, alebo ktorí sa ním chcú zaoberať.

Abd-ru-shin povedal o význame pobožnosti:

„Predovšetkým využívajte spoločné zhromaždenia ako hodiny posvätného uctievania Boha. Ale službu Bohu preukazujte celým svojím bytím v živote samom. Lebo tým máte radostne slúžiť svojmu Stvoriteľovi, vďační za milosť, že smiete byť!"

Učiňte všetko, čo myslíte a konáte, jedinou službou Bohu! Potom vám to prinesie ten mier, po ktorom túžite.“

Okrem pobožností Abd-ru-shin ustanovil tri slávnosti Grálu.

Každý rok sa 30. mája slávia slávnosti svätej Holubice. Táto slávnosť súvisí so známym dianím počas Turíc, so svätým Grálom a s pôsobením Ducha svätého. Holubica je viditeľným znakom Ducha svätého, Božej vôle.

Abd-ru-shin vysvetlil, že „Grál“, známy z mnohých povestí a legiend, a „hrad Grálu“ skutočne existujú, avšak nie ako nádoba prípadne stavba nachádzajúca sa na Zemi, ale ako východiskový bod veľkého diela stvorenia.

Svätý Grál je miestom umožňujúcim prenos sily medzi božskou sférou a stvorením. Cez neho sa vždy v určitý čas Stvoriteľovou silou oživuje všetko, čo je.

„Je to okamih, keď sa láska Stvoriteľova žiarivo rozlieva v chráme Svätého Grálu k obnove bytia, k obnove tvorivého úsilia. Prúdi dolu do celého vesmíru ako údery pulzu v jeho žilách. Pritom sa zachvejú v posvätnom úžase všetky sféry, naplnené predtuchou radosti a veľkého šťastia. Len duch človeka stojí nezúčastnený, len on necíti, čo táto udalosť znamená práve pre neho, aký nesmierny dar človek prijíma s otupenou mysľou. Jeho vlastná rozumová obmedzenosť mu nedovolí pochopiť takú veľkosť.“

Je to okamih prílivu života pre celé stvorenie!

Stále sa opakujúce nutné potvrdzovanie zmluvy, ktorú Stvoriteľ uzavrel so svojím dielom. "

Toto pravidelné, rytmické dianie vyliatia živej Stvoriteľovej sily má súvislosť s Turícami, počas ktorých boli Ježišovi učeníci po bolestivej smrti svojho Pána naplnení zvláštnou duchovnou silou.

Toto prežitie Ježiš oznámil svojim verným slovami: „Dostanete silu Ducha svätého, ktorý na vás zostúpi!“ Nejde pritom o jediné, len učeníkov sa týkajúce dianie, ale o všeobecný, stále sa opakujúci dej, ktorý zástup učeníkov v zbožnom naladení mohol vedome prežiť.

„Svätodušné sviatky sú pre kresťanov spomienkou na túto udalosť. Ľudia však netušia, že približne v tomto čase je zakaždým v hrade Grálu skutočne deň Svätej Holubice. To znamená deň, keď Duch Svätý obnovuje silu pre stvorenie! Samozrejme, nie je to vždy presne na svätodušné sviatky, ako sú vypočítané na zemi, ale približne v tom čase.“

Druhou slávnosťou Grálu je slávnosť Čistej ľalie, ktorá pripadá na 7. septembra. Táto slávnosť má mimoriadnym spôsobom pripomínať hlavné prikázanie Posolstva Grálu, bez ktorého zachovávania nie je možný duchovný vzostup:

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tak mier a budete šťastní!“

Usilovať sa v čo najširšom zmysle o čistotu, ktorej symbolom je ľalia, patrí k úlohám každého človeka, ktorý sa usiluje o život v zmysle Posolstva Grálu. Slávnosť Čistej ľalie sa obracia predovšetkým k ženám, ktoré ich jemnejšia schopnosť vyciťovania predurčuje k bližšiemu vzťahu ku kráse, harmónii a prírode.

Treťou slávnosťou Grálu, ktorá sa koná 29. decembra, je slávnosť Žiariacej hviezdy. Úzko súvisí s Vianocami a má pripomenúť nielen Ježišovo narodenie, ktoré sprevádzala žiara betlehemskej hviezdy, ale hlavne jeho poslanie, spočívajúce v tom, že vo svojom posolstve lásky priniesol ľuďom Pravdu.  

Táto slávnosť Grálu sa nazýva aj slávnosťou Ruže, pretože ruža je symbolom lásky - skutočnej lásky k blížnemu, ako ju Ježiš Kristus zvestoval a o ktorej Abd-ru-shin okrem iného napísal:

 „Opravdivá láska nebude dbať na to, čo sa druhému páči, čo je mu príjemné a čo mu spôsobuje radosť, ale bude sa riadiť len podľa toho, čo druhému prospieva! Nezáleží, či to druhému spraví radosť alebo nie. To je pravá láska a služba.“

Slávnosti sa konajú v mnohých krajinách. Majú pomôcť nadviazať duchovné spojenie so Svetlom tým ľuďom, ktorí chcú svoj život viesť v zmysle Posolstva Grálu.

Človek, ktorý spozná v Posolstve Grálu hľadanú pravdu, môže byť na výslovnú prosbu spečatený počas niektorej slávnosti Grálu. Spečatením uzatvára novú zmluvu s Bohom. Ako viditeľné znamenie dostane potom kríž Grálu. Toto osobné rozhodnutie neviaže jednotlivca ani k Hnutiu Grálu, ani k iným spečateným osobám, ktoré sa vnútri Hnutia Grálu nazývajú nositelia kríža.

Ďalšími úkonmi Grálu sú sobáš, požehnanie pre už dlhšie zosobášené páry, požehnanie pre deti a novorodencov, ako aj pohreby.

Ak by ste sa chceli zúčastniť na pobožnosti v niektorom kruhu Grálu, ste srdečne vítaní. Obráťte sa prosím na:

Medzinárodné Hnutie Grálu na Slovensku

Kontakt:
kontakt@hnutiegralu.sk