Posolstvo Grálu

Posolstvo Grálu „Vo svetle Pravdy“ podáva najdôležitejšie súvislosti v stvorení. Zároveň sprostredkúva nazeranie do diania medzi Bohom a človekom. Pritom však nemožno očakávať nijaké vedecké, filozofické či ezoterické výklady. Posolstvo Grálu hovorí k čitateľovi s prísnou dôslednosťou a zrozumiteľnými slovami.

Je zjavným autorovým úmyslom viesť hľadajúceho poznaním späť k Bohu

Preto sa Posolstvo Grálu obracia na jednotlivca, bez ohľadu na jeho národnosť alebo vyznanie. Ponúka pomoc spočívajúcu v naznačení cesty, pretože zásadná zmena v duchovnej orientácii, v ktorú toľko ľudí v dnešnej dobe dúfa, sa môže odohrať len na základe vlastného samostatného myslenia, skúmania a z toho rastúceho poznania a presvedčenia.

Životná cesta ukázaná v Posolstve Grálu je jasná a prostá, vzdialená akejkoľvek mystike:

„Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané.“

Pevné chcenie k dobrému a čistota myšlienok súvisia s dôslednou prácou na sebe. Aby v sebe mohol človek prebudiť to, čo ho skutočne robí človekom – ľudskosť v najlepšom zmysle tohto slova, poukazuje Posolstvo neustále na pôvodné učenie Ježiša Krista a nadväzuje naň:

„Ježiš vám aj pre to ukázal prostú cestu, vedúcu bezpečne k cieľu; veď hlboká pravda spočíva v jednoduchých slovách: ,Miluj blížneho svojho ako seba samého!’

Tým vám dal kľúč k slobode, k vzostupu. Lebo nedotknuteľne platí: Čo činíte blížnemu, konáte v skutočnosti pre seba! Pre vás samých, pretože podľa večných zákonov všetko bezpodmienečne padá späť na vás, dobré alebo zlé, či už tu alebo tam. Vráti sa to. Preto je vám ukázaná najprostejšia cesta, ako máte chápať krok k dobrému chceniu.

Svojmu blížnemu máte dávať svojím správaním, svojou povahou! Nie azda nevyhnutne peniazmi a majetkom. Tým by predsa boli nemajetní vylúčení z možnosti dávania. A v spôsobe správania, v ,dávaní seba samého’ v styku s blížnym, v ohľade a rešpektovaní, ktoré mu dobrovoľne ponúkate, spočíva ono ‚milovanie’, o ktorom hovoril Ježiš. Je v ňom i pomoc, ktorú poskytujete svojmu blížnemu, pretože on tak nadobúda schopnosť buď na zmenu seba samého, alebo na ďalší vzostup do výšky, nakoľko tým môže zosilnieť.“

Viesť s detskou vierou život obrátený k Bohu v zmysle kresťanskej lásky k blížnemu je dnes už len ťažko možné. To preto, lebo presvedčenie o existencii jediného Boha bolo znížené na poľudštené obrazy Boha, ako aj pre rozporné náboženské dogmy, ktoré sú nezlučiteľné s vážnym uvažovaním a podstatnou mierou prispievajú k tomu, že čoraz menej ľudí je ochotných hlásiť sa k tradičným náboženským predstavám.

Vzhľadom na to, že viera sa v našom súčasnom chápaní stotožňuje s cirkevným učením, tradičná viera už nestačí. Je potrebné úprimné presvedčenie! A to súvisí s múdrosťou a poznaním. Preto Abd-ru-shin zdôvodňuje svoje vysvetlenia v Posolstve Grálu činnosťou obsiahlych zákonov pôsobiacich vo všetkých úrovniach stvorenia.

Abd-ru-shin poukazuje vo svojom Posolstve Grálu na tri prazákony stvorenia:

„Zákon spätného pôsobenia“
neúčinkuje len vo vonkajšom fyzickom tele, kde je všetko navzájom previazané a bez spätného účinku by nebol mysliteľný nijaký pohyb, ale aj v oblasti ľudského myslenia a konania. Biblia opisuje túto skutočnosť známym podobenstvom: „Čo človek zasieva, to musí aj zožať!“ Človek nezožne pšenicu, ak seje bodľačie, a nepríde k nemu dobré, ak sám vysiela zlé.

V týchto slovách zaznieva aj druhý veľký prazákon stvorenia, ktorého všeobsiahlu platnosť Posolstvo Grálu podrobne opisuje – „zákon príťažlivosti rovnorodého“. Bez pôsobenia v tomto zákone by nebola možná nijaká výstavba – ani v prírode, kde sa rast všetkých pevných telies deje zlučovaním rovnorodých atómov a molekúl, ani v spoločenskej oblasti, kde nájdeme odozvu vždy len u rovnako zmýšľajúcich ľudí. Ale aj naše myšlienky podliehajú tomuto zákonu. Samočinne priťahujú rovnorodé myšlienky a nimi posilnené prúdia späť k nám.

Povznášajúca ľahkosť alebo skľučujúca tiaž, ako ich vari každý pozná zo svojho osobného života, sú následkami tretieho prazákona stvorenia, ktorý je rovnako dobre známy z pozorovania prírody, ale rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje aj duševné zdravie. Je to „zákon tiaže“.

Tieto tri zákony nám umožňujú poznať veľké pôsobenie vo stvorení, ktoré svedčí o Božej vôli. Ich rešpektovanie vyvádza zo všetkej neistoty a bezradnosti a oslobodzuje od duševnej a pozemskej núdze.

„Celé stvorenie je rečou Božou, v ktorej sa máte vážne snažiť čítať. Nie je to vôbec také ťažké, ako sa domnievate.“

Ďalej Abd-ru-shin píše:

„Vy, pozemskí ľudia, ste v tomto stvorení na to, aby ste našli blaženosť! V reči, v ktorej sa vám Boh živo prihovára! A rozumieť tejto reči, naučiť sa ju, vyciťovať v nej vôľu Božiu, to je cieľom vášho putovania stvorením. Len vo stvorení samotnom, ku ktorému patríte, spočíva vysvetlenie zmyslu vášho života a súčasne i poznanie vášho cieľa! Nikde inde oboje nemôžete nájsť.

To však od vás vyžaduje, aby ste stvorenie prežívali. Žiť preň, alebo ho prežívať, to dokážete až vtedy, keď ho budete skutočne poznať.

Svojím Posolstvom otváram vám teraz knihu stvorenia! Posolstvo vám ukazuje jasným vysvetlením Božiu reč vo stvorení. Máte sa naučiť rozumieť mu, aby ste si ho mohli celkom osvojiť.“