Posolstvo Grálu

Dielo VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU poskytuje ucelené poznanie o najdôležitejších dejoch prebiehajúcich v celom stvorení. k čitateľovi sa prihovára jasnou rečou v súvislostiach, ktoré na seba logicky nadväzujú. v obrazoch mu ukazuje „kľúče“ alebo „vzorce“, ktoré mu umožňujú nachádzať odpovede na základné otázky ľudského bytia.

Kto sa nebojí nadvihnúť závoj tam, kde pre neho spočívajú veľké záhady života, tomu táto kniha prinesie bohatý úžitok. Stane sa mu živým posolstvom Grálu.

Posolstvo Grálu sa obracia na jednotlivca, bez ohľadu na jeho národnosť alebo vierovyznanie. Ponúka pomoc spočívajúcu v ukázaní cesty, ktorá umožňuje zmenu v duchovnej orientácii, v ktorú mnoho ľudí dnešnej doby dúfa. Táto zmena sa však môže uskutočniť najmä prostredníctvom vlastného samostatného myslenia a skúmania a z toho rastúceho poznania a presvedčenia každého jednotlivca.

Životná cesta ukázaná v Posolstve Grálu je jasná a prostá, vzdialená akejkoľvek mystike. Abd-ru-shin k tomu píše:

„Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané.“

Pevné chcenie k dobrému a čistota myšlienok súvisia s dôslednou prácou na sebe. Aby človek prebudil v sebe to, čo ho skutočne robí človekom – ľudskosť v najlepšom slova zmysle, poukazuje Abd-ru-shin v Posolstve Grálu na učenie Ježiša Krista a nadväzuje naň:

„Ježiš vám aj preto ukázal prostú cestu, vedúcu bezpečne k cieľu; veď hlboká pravda spočíva v jednoduchých slovách: ,Miluj blížneho svojho ako seba samého!“

„Tým vám dal kľúč k slobode, k vzostupu. Lebo nedotknuteľne platí: Čo činíte blížnemu, konáte v skutočnosti pre seba! Pre vás samých, pretože podľa večných zákonov všetko bezpodmienečne dopadá späť na vás, dobré alebo zlé, či už tu alebo tam. Vráti sa to. Preto je vám takto ukázaná cesta, a to tá najjednoduchšia, ako máte chápať krok k dobrému chceniu.“

„Svojmu blížnemu máte dávať svojou bytosťou, svojou povahou! Nie však výhradne peniazmi či majetkom. Potom by nemajetní boli vylúčení z možnosti dávania. a týmto správaním sa, týmto „dávaním seba“, v styku so svojím blížnym, s ohľadom a s úctou, ktorú mu dobrovoľne preukazujete, spočíva to „milovanie“, o ktorom hovorí Ježiš. Je v tom aj pomoc, ktorú poskytujete svojmu blížnemu, pretože sa stáva schopným zmeniť sa k lepšiemu, alebo stúpať ďalej do výšky a takto môže zosilnieť.“

Abd-ru-shin zdôvodňuje svoje vysvetlenia činnosťou obsiahlych zákonov pôsobiacich vo všetkých úrovniach stvorenia. Pochopenie týchto zákonov je cestou k poznaniu, vďaka ktorej môže človek dôjsť k vlastnému, pravému presvedčeniu.

Týmito základnými prazákonmi stvorenia sú tri zákony:

Prvý, Abd-ru-shinom nazvaný ako „zákon spätného pôsobenia“, účinkuje rovnako ako vo svete fyzickom, viditeľnom, aj vo „svete“ ľudského myslenia a chcenia (akéhokoľvek konania každého človeka). Biblia opisuje túto skutočnosť známym podobenstvom: „Čo človek zasieva, to musí aj zožať!“ Človek nezožne pšenicu, ak seje bodľačie, a nepríde k nemu dobré, ak sám vysiela zlé.

V týchto slovách zaznieva aj druhý veľký prazákon stvorenia, ktorý Abd-ru-shin nazval „zákon príťažlivosti rovnorodého“. Bez pôsobenia tohto zákona by nebola možná nijaká výstavba – ani v prírode, kde sa rast všetkých pevných telies deje zlučovaním rovnorodých atómo a molekúl, ani v spoločenskej oblasti, kde nájdeme odozvu vždy len u rovnako zmýšľajúcich ľudí. Ale aj naše myšlienky podliehajú tomuto zákonu. Samočinne priťahujú rovnorodé myšlienky a nimi posilnené prúdia späť k nám.

Povznášajúca ľahkosť alebo skľučujúca tiaž, ako ich zrejme pozná každý zo svojho osobného života, sú následkami tretieho prazákona stvorenia. Je dobre známy aj z pozorovania prírody a ktorý tiež rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje aj duševné zdravie. Abd-ru-shin pomenoval tento zákon „zákon tiaže“.

Tieto tri zákony nám umožňujú spoznávať veľké pôsobenie vo stvorení, ktoré svedčí o Božej vôli. Ich rešpektovanie oslobodí človeka zo všetkej neistoty, bezradnosti a núdze. Abd-ru-shin k tomu píše:

„Celé stvorenie je rečou Božou, v ktorej sa máte vážne snažiť čítať. Nie je to vôbec také ťažké, ako sa domnievate.“

„Vy, pozemskí ľudia, ste v tomto stvorení na to, aby ste našli blaženosť! v reči, v ktorej sa vám Boh živo prihovára! a rozumieť tejto reči, naučiť sa ju, vyciťovať v nej vôľu Božiu, to je cieľom vášho putovania stvorením. Len vo stvorení samotnom, ku ktorému patríte, spočíva vysvetlenie zmyslu vášho života a súčasne i poznanie vášho cieľa! Nikde inde oboje nemôžete nájsť.

To však od vás vyžaduje, aby ste stvorenie prežívali. Žiť preň, alebo ho prežívať, to dokážete až vtedy, keď ho budete skutočne poznať.

Svojím Posolstvom otváram vám teraz knihu stvorenia! Posolstvo vám ukazuje jasným vysvetlením Božiu reč vo stvorení. Máte sa naučiť rozumieť mu, aby ste si ho mohli celkom osvojiť.“